Informatie pagina met nieuwsartikelen - Peeters Essen BVBA

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verkoopsvoorwaarden Peeters Essen bvba

De aankoopsvoorwaarden van een koper verbinden ons niet, zelfs niet wanneer wij er niet uitdrukkelijk tegen geprotesteerd hebben, behoudens in geval van ons schriftelijk akkoord.

Elke bestelling hetzij op basis van catalogus, tarieflijst, aanbod, vorige bestelling of op welkdanige wijze ook, geldt als erkenning van onderhavige Verkoopsvoorwaarden, zelfs zo de bestelling niet schriftelijk gebeurt of wanneer ze door de koper is ondertekend.

Aanbiedingen, prijsopgaven, offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten. Aanduidingen met betrekking tot de afmeting, gewicht, rendement, verbruik, vermeld in onze brieven, offertes, drukwerken, foto’s enzovoort zijn benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

De koper verbindt zich ertoe de goederen af te nemen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht dat de goederen ter beschikking zijn. Bij gebrek van afname binnen de 14 dagen heeft Peeters Essen bvba het recht de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de koper, in welk geval een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan 20% van de koopprijs.

Annulatie van de verkoop is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van de verkoper. Daarenboven is bij aanvaarding van de annulatie de koper een vergoeding verschuldigd van 20% op het bedrag zoals vermeld op bestelbon of faktuur.

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen geldt de aflevering als definitieve goedkeuring van de gekochte goederen door de koper.

De door ons opgegeven leveringstermijn is louter informatief en kan in geen geval bindend zijn. Eventuele overschrijding van de indicatieve leveringstermijn kan nooit enige schadeloosstelling tot gevolg hebben. Het verstrijken van de indicatieve leveringstermijn ontbind de overeenkomst niet.

De fakturen zijn te betalen volgens afgesproken vervaldag zoals vermeld op de faktuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, 12% interest berekend. Klachten tegen de faktuur moeten binnen 8 dagen schriftelijk gedaan worden.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

Garantie is alleen voorzien wanneer dit uitdrukkelijk vermeld is op de bestelbon/faktuur. Ook de termijn van garantie staat uitdrukkelijk vermeld op de verkoopovereenkomst/faktuur. Garantie is alleen van toepassing als het goed waarop de garantie van toepassing is volledig betaald is.

Garantie op verkochte goederen nieuw of gebruikt geld enkel voor constructiefouten en voor de duur zoals bepaald op de bestelbon/faktuur. De garantie is beperkt tot het vervangen of repareren van defecte onderdelen en nooit tot andere directe of indirecte schade.
De garantie is niet toepasselijk op materiaal, waarop gebreken voorkomen ingevolge van slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd is.

Tussen de verkoper en koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat het eigendomsrecht betreffende het materieel, waarvan er in dit contract ( verkoopsovereenkomst/faktuur) sprake is, slechts zal overgedragen worden aan de koper nadat deze de volledige betaling van de prijs heeft uitgevoerd.
Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over de koper vanaf het ogenblik van de levering. Dit zelfs indien de koper reeds de originele faktuur heeft ontvangen en die nog niet betaald heeft.Privacy verklaring Peeters Essen bvba

Peeters Essen Bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij
Alfons Peeters op alfons@peetersessen.com

Verwerkingsdoeleinden:

Peeters Essen Bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, versturen van reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)
Van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden:

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Peeters Essen Bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Peeters Essen Bvba.

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te voldoen ( onder andere op het gebied van boekhouding )

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze ( laten ) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie ( in een gestructureerde, gangbare, en leesbare vorm ) van zijn persoonsgegevens te bekomen, en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres alfons@peetersessen.com

Direct Marketing:

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht:

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu